image.jpg

Derginin Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: YURTDIŞINDA RAMAZAN’IN SOSYO-PSİKOLOJİK YÖNLERİ (AMERİKA ÖRNEĞİ)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Socio-Psychological Aspects of Ramadan in Abroad (Sample of America)
Makale Eklenme Tarihi: 12.1.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Sosyolojik anlamda dinî yaşamın pratik bir unsuru olarak Ramazan, Amerika’daki Türkler üzerinde çok derin etkiler bırakmakta ve onların şahsi olarak gündelik yaşamlarından başlayarak ailelerinde, işyerlerindeki sosyal ilişkilerinde, ibadethanelerindeki dostluklarında ve Müslim-gayri Müslim komşularıyla olan iletişimlerinde birçok etkileşimi de beraberinde getirmektedir.İşte bu çalışma dinîn pratik yönünü oluşturan oruç ibadeti etrafında oluşan kültürel belleği ve bu kültürel anlam dünyasının göçmen Türklerin zaman, mekân ve sosyal ortamlarında hangi tür kabul, anlayış, sembol ve uygulamalarla gerçekleştiğini nitel olarak ortaya koymayı amaçlamış bir çalışmadır. Bu çalışma bir anlamda gurbetteki kimlik ve kültürün ara formlarla bazen de farklı tonlarda yeniden üretilmesinin hikâyesidir. Bu yeniden üretilen kültür formunun ana kültürden esinlendiği belli olmakla birlikte özellikle yeni nesiller ve yerli Müslümanlarla karşılaşma anlarında hibrid bir formu içinde ürediği gözden kaçmamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Ramadan is the practice of religious life in the sociological sense, it has a profound influence on the American Turks, starting from the everyday life of the individual in the Turkish family, in social relationships, in the workplace, in the places of worship and Muslim and nonmuslim in their friendship with its neighbors interaction brings in a lot of communication. That study religion practical aspects of forming the fasting worship formed around cultural memory and the cultural world of meaning immigrant Turks of time, space and social environments which type acceptance, understanding, symbols and practices realized that the qualitative aims to reveal a trial. This study, in a sense of identity and culture in foreign lands transitional forms is the story sometimes difficult to reproduce in different shades. This reproduced the main cultural forms of culture, especially the new generation although obviously inspired by the indigenous Muslim and a hybrid in the form of urea in moments of encounter that is overlooked

PDF Formatında İndir

Download PDF