image.jpg

Derginin Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Farsça Dinî-Edebî Metinlerde Gökler ve Göklere Yükselen Kutsallar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Heavens and Celestial Divines in Persıan Religious and Literary Texts
Makale Eklenme Tarihi: 12.1.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Dinî edebiyatın temel konularından biri de, fizikötesi evreni, ölüm sonrası hayatı keşfetme amacıyla berzah alemine, görünmeyen dünyalara, fizik ötesi coğrafyalara, göklere, kabir ötesine, yerin derinliklerine ziyaretlerde bulunmaktır. İnsanoğlu göklere her zaman hayret, şaşkınlık ve heyecanla bakmıştır. İlkel insanın algılayışıyla yerler de alabildiğine büyük, erişilmez irilikte olsa da, üzerinde yaşandığı için göklere oranla keşfedilebilir, birçok bölgesine ulaşılabilir olarak görülüyordu. Göklere yükseliş ve yüce makamlara erişme yolunda yerler ile gökleri birleştiren dağların da önemli ve aracı rolü vardır. Bu yüzden eski bazı inanışlarda dağlar tanrıların ruhlarının makamları olarak kabul edilir
Alternatif Dilde Özet: One of basic topics of religious literature is visiting the intermediate realm, invisible universes, metaphsical places, heavens, beyond the grave, down to the underworld in order to explore the life after death or metaphysical cosmos. Human being has observed the heavens with great astonishment, confusion and excitement. Though the earth itself was also great and untouchable, it was reasonably easy to explore compared to heavens as it was lived on. The mountains, as they bridge the earth and the heavens, has an important role in ascension and reaching at divine locations. Thus, in some of old beliefs, mountains is accepted as the places of the souls of gods.

PDF Formatında İndir

Download PDF