image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of Mathematical Thinking Skills of University Students Attending Universities Intercultural Competition
Makale Eklenme Tarihi: 6.10.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı çeşitli branşlarda üniversiteler arası takım müsabakalarına katılan üniversite öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu ve üniversiteler ligine (ünilig) katılan lisanslı 187 gönüllü (n=187) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada, Ersoy (2012) tarafından geliştirilen “Matematiksel Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde betimsel analizler için yüzde, frekans analizi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkların ölçülmesi için non-parametrik istatistik uygulamalardan Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Salon Futbolu ile ilgilenen sporcuların diğer branşlarda yer alan sporculara göre matematiksel düşünme beceri puanları (sıra ortalaması 143,77) daha yüksektir. Takım sporları yapan sporcular arasında matematiksel düşünme ölçeği alt boyutlarında da anlamlı farklılık vardır (p<,05). Bu sonuçlara erkek sporcular kadın sporculara göre daha yüksek matematiksel düşünme puanlarına sahiptirler. Spor branşı değişkenine göre salon futbolu ile ilgilenen üniversite öğrencilerinin matematiksel düşünme becerileri, matematiksel düşünme ölçeğinin tüm alt boyutlar için basketbol, voleybol ve futbol sporlarıyla ilgilenen sporculara göre daha yüksektir. Spor branşlarıyla ilgili farklılıklar matematiksel düşünme ölçeğinin alt boyutları olan üst düzey düşünme eğilimi, akıl yürütme, matematiksel düşünme becerisi ve problem çözme becerisi için geçerlidir. Spor yılı değişkenine göre 0-5 yılları arasında spor yapan katılımcıların puanları daha yükse bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the research was examining the mathematical thinking skills of university students participating in intercollegiate team competitions in various fields. The research was designed as a survey model. The study sample was established by volunteered licensed university students (N=187) participating in University Sports Federation of Turkey tournaments and Universities’ League (UNILIG). The "Mathematical Thinking Scale" developed by Ersoy (2012) was used in the research. Computer statistical programs were used for statistical analysis in the study. Percentage, frequency analysis was used for descriptive analyzes in data analysis. Mann Whitney-U and Kruskal-Wallis tests were performed for nonparametric statistical applications to measure the differences between the groups. According to findings; men athletes have more mathematical thinking points then women. Athletes dealing with soccer are more likely to score mathematical thinking skills (rank average of 143.77) than the athletes in other disciplines. There is also a statistically significant difference in the mathematical thinking scale subscales among the athletes who perform team sports (p <0.05). According to these results, university students who are interested in futsal have higher test scores in terms of mathematical thinking skills for all sub dimensions. These differences in basketball, volleyball, soccer and soccer team sports are valid for higher-order thinking tendencies, reasoning, mathematical thinking, and problem-solving skills, which are sub-dimensions of the mathematical thinking scale. Also athletes who perform their branches 0-5 years have more mathematical thinking points then other groups.

PDF Formatında İndir

Download PDF