image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Феномен этнического самосознания Кумыкского народа
Makale Alternatif Dilde Başlık: Kumuk Halkının Etnik Bilinç Fenomeni
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: В статье проанализирована эволюция этнического сознания одного из тюркских народов Дагестана и Северного Кавказа – кумыков от раннего средневековья вплоть до начала XX в. Становление и развитие этнического самосознания кумыков было вызвано внутренними социально-культурными и этнополитическими преобразованиями наряду с его историческим контекстом. Средневековый эндоэтноним «Сumuq» («къумукъ», русское наименование «кумык»), бытовавший среди различных локальных групп кумыков, лег в основу экзоэтнонима (внешнего названия) известного многим соседним народам. Феномен этнического самосознания кумыков заключается в раннем появлении (что зафиксировано в средневековых письменных источниках – арабоязычных и тюркоязычных) и сохранении его в неизменном виде до настоящего времени. Этническая самоидентификация кумыков не была результатом советской национальной политики, как это пытаются представить некоторые авторы.
Alternatif Dilde Özet: Makalede Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’nın en eski Türk halklarından olan erken ortaçağ döneminden itibaren XX. Yüzyılın başlangıcına kadar devam etmiş Kumukların etnik kimlik bilincinin gelişmesi süreci incelenmiştir. Kumukların etnik anlamda kendini tanıma sürecinin oluşumu ve gelişimi tarihi bağlamda sosyo-kültürel ve etnik-politik gelişmelerle ilgili olmuştur. Bir Ortaçağ ednoetnonimi olarak «Сumuq» («Kumuk», Rusça «кумык») tanımlaması lokal Kumuk grupları arasında oluşurken çok sayıda komşu halk tarafından söz konusu ekzoenonimin (dış tanımlama) de temelini oluşturmuştur. Bir etnik tanımlama olarak Kumuk kavramı Ortaçağ dönemine ait Türk ve Arap kaynaklarında geçmektedir ve bugün de aynı şekilde kullanılmaktadır. Etnik anlamda bir kendini tanımlama kavramı olarak “Kumuk” kavramı, bazı yazarların yazdıkları gibi, Sovyet milliyetler politikasının bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF