image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2011/6
Sayı: 6
Makale Başlık: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EVALUATION OF THE COMPUTER SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF STUDENTS FROM FACULTY OF EDUCATION
Makale Eklenme Tarihi: 14.08.2012
Okunma Sayısı: 32
Makale Özeti: Özyeterlik kavramı Bandura tarafından bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma öğretmenlik mesleği açısından bakıldığında öğretmenlerin gelecekte teknolojik gelişme kaynaklı etkileri iyi anlamaları ve fırsatları iyi kullanmaları noktasında bilgisayara yönelik özyeterlik algılarının önemli rol üsteleneceği söylenebilir. Diğer taraftan öğrenenlerin de öz-yeterlik inançları öğrenme-öğretme sürecinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu araştırma bu önemden yola çıkarak gelecekte eğitim sisteminde öğretmen olarak görev yapacak ve bu esnada sıklıkla bilgisayar becerilerini işe koşacak öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. İnanılmaktadır ki öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları onların gelecekteki mesleki başarılarını etkileyecektir. Bu amaçla Öz-Yeterlik Ölçeği (Computer Self-Efficacy-CSE) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 122 öğrenciye uygulanarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde bağımsız gruplar t testi ve Anova testine göre çözümleme yapılmıştır. Bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre bilgisayar özyeterlik algıları arasında öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim gördükleri sınıfa, programa kayıt yaptırmadan önce yaşadıkları yerleşim türüne göre anlamlı fark bulunmazken, öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca mezun oldukları ortaöğretim kurumu ve geldikleri coğrafi bölge bakımından da karşılaştırma yapılmış, bu boyutlar açısından da anlamlı fark bulunmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: Self-efficacy is defined by Bandura as an individual’s perception of himself on his capacity to arrange the necessary activities in order to achieve a certain performance and realize those activities successfully. When viewed from the point of view of teaching profession, it can be argued that teachers’ perceptions of self-efficacy will play an important role in their understanding technology-based effects and benefiting from opportunities. The beliefs of learners, on the other hand, about self-efficacy should be taken into account in the learning-teaching process. This research was carried out on candidate teachers, who will be employed as teachers in the future and have to rely on their computer skills frequently. It is believed that candidate teachers’ perceptions of computer self-efficacy will have a bearing on their professional success in the future. For this purpose, data was collected by applying the Computer self-efficacy scale (CSE) to the 122 students at the Faculty of Education at Kahramanmaraş Sütçü İmam University. The collected was analyzed according to independent group’s t test and Anova test. According to the results of independent groups t test, while a significant difference was not found between candidate teachers’ perceptions of computer self-efficacy in terms of their sexes, ages, the class they study in and the places they live in before they enrolled in the program, there was a significant difference in terms of the departments they study at. They were also compared in terms of the secondary schools they finished and the the geographical regions they come from and a significant difference was not found.

PDF Formatında İndir

Download PDF