image.jpg

Derginin Adı: The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Examination on Media Literacy Behaviors of Teacher Candidates: Ege University Example
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Davranışlarının İncelenmesi: Ege Üniversitesi Örneği
Makale Eklenme Tarihi: 15.01.2016
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: The basic purpose of the study is to determine the media literacy levels of teacher candidates. Within the frame of this basic purpose, it is observed whether the media literacy levels of teacher candidates vary depending on the undergraduate program they study, their opportunities to access internet, to follow newspaper and magazines and their frequency of watching television. The study group of the research is consisted of total 332 teacher candidates in the academic year of 2013-2014 who study their last year at Ege University, Faculty of Education in the undergraduate programs of Primary School Teaching, Turkish Teaching, Computer and Instructional Technologies Teaching, Pre-School Teaching, Social Sciences Teaching, Psychological Counseling and Guidance and Science Teaching. The data of the study is gathered with the “Media Literacy Level Determination Scale” developed by Karaman and Karataş (2009). In the analysis of the data; tests of average, standard deviation and Anova are used. In accordance with the findings of the research, significant diversity among teacher candidate’s level of media literacy, based on the undergraduate program they study, is found. Additionally, it is also found that the opportunities to access internet, to follow newspaper and magazines have also created significant diversity in teacher candidate’s level of media literacy.
Alternatif Dilde Özet: Araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde, öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin öğrenim gördükleri lisans programı, internet erişim olanağı, gazete ve dergileri takip edebilme, televizyon izleme sıklıklarına göre farklılaşma gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde son sınıfta öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans programlarındaki toplam 332 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler Karaman ve Karataş (2009) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri lisans programına göre medya okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının internet erişim olanaklarının ve gazete, dergileri takip etme durumlarının medya okuryazarlık düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF