image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Hisse senetlerinin gelecek getirilerini tahmin etmeye ilişkin olarak çeşitli finansal göstergelerin kullanılması ve değerlendirmeye alınması, piyasa aktörleri açısından önemli konulardan biridir. Literatürde yer alan kimi çalışmalar hisse senedi getirilerinin tahmininde geçmiş dönem getirilerine odaklanırken kimi çalışmalar ise işletmelerin çeşitli finansal göstergelerine odaklanır. Bu çalışmada İMKB-100 endeksinde işlem gören ve verileri kesintisiz olarak elde edilen işletmelerin çeşitli finansal oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada kullandığımız başlıca finansal oranlar şunlardır; aktif devir hızı, öz sermaye toplam varlık oranı, öz sermaye karlılığı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri defter değeri oranıdır. Portföy yaklaşımını kullanarak yaptığımız çalışmada, işletmelerin t dönemine ait mali tablolarından elde edilen finansal oranları büyüklükleri temelinde sıralayıp her bir finansal oran için büyüklük temelinde farklı işletme portföyleri oluşturulmuştur. İkinci adımda, oranlar temelinde oluşturduğumuz işletme portföylerinin t+1 dönemi portföy getirileri hesaplanmıştır. Daha sonra ortalama yıllık getirileri hesaplanan portföylerin getirileri üzerine portföyleri oluşturmada temel aldığımız finansal oranların etkisinin olup olmadığı incelenmiştir.Yapılan incelemede finansal oranların hem yıllar itibariyle oluşturulan portföy getirileri üzerine, hem de 1997-2008 dönemi için 12 yıllık dönemsel ortalama getirileri üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yıllar itibariyle, getirilerin tahmin edilmesinde aktif devir hızı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri defter değeri oranının etkili olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF