image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmada, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Sandıklı ilçesinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde oransız küme örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Buna göre 93 ilkokul, 77 ortaokul ve 78 lise öğretmeni olmak üzere 248 öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırmanın verileri “Eğitim İnançları Ölçeği (EİÖ)” ve “Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeği (ÖÖDÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin en yüksek katılım gösterdiği eğitim inançları boyutları sırası ile varoluşçuluk, yeniden kurmacılık, ilerlemecilik, daimicilik ve esasicilik alt boyutlarıdır. Öğretmenler, öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarını yüksek düzeyde gerekli bulmakta, ancak bu davranışları orta düzeye yakın sergilemektedir. Öğretmenler, özerklik desteği boyutları arasında en çok “Duygu ve Düşünce Desteğini” gerekli bulmakta ve sergilemektedir. Bu boyutu sırası ile “Öğrenme Süreci Desteği” ve “Değerlendirme Desteği” boyutları izlemektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF