image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Dersine İlişkin
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 35
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin tarih dersine ilişkin tutum düzeylerini ve bu düzeyler arasındaki farkı belirlemektir. Araştırma örneklemi, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Ankara- Kazan ilçesinde bulunan 5 ortaöğretim okulu arasından tesadüfi (random) yöntem ile seçilen 3 ortaöğretim okulunun 11. sınıf öğrenime devam eden, 131’i kız ve 109’ü erkek toplam 240 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin tarih dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için 5’li Likert tipi derecelendirmenin esas alındığı, Tarih dersi tutum ölçeği (TDTÖ) kullanılmıştır. Ölçek, beş farklı okuldaki farklı bölümlerdeki 240 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerin tarih dersine yönelik tutum, düzeylerini saptamak amacıyla aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (S) kullanılmıştır. Cinsiyet bağlamında TDTÖ’den alınan puanların farklılaşmasını test etmek için T-testi; alan değişkeni için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Uygulamaya katılan öğrencilerin tarih dersine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında, erkek öğrencilerin tarih dersine yönelik tutumlarının kız öğrencilere göre, anlamlı düzeyde yüksek (olumlu) olduğu bulgusuna erişilmiştir. Lakin öğrencilerin tarih dersine yönelik tutumları öğrenim gördükleri alan türüne göre farklılaşmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF