image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Kullandıkları Üst biliş Stratejilerinin Başarı Hedef Yönelimleri ve Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada lise öğrencilerinin biyoloji dersinde kullandıkları üst biliş stratejilerinin başarı hedef yönelimleri (öğrenme yaklaşma, öğrenme kaçınma, performans yaklaşma, performans kaçınma) ve özyeterlik algıları ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi 281 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Korelasyonel tarama modeline göre gerçekleştirilen araştırmanın verileri Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Ölçeğinin Üst Bilişsel Öz-Düzenleme ve Öğrenme ve Performans Öz-Yeterliği alt boyutları ile Başarı Hedef Yönelimi Anketi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle Pearson korelasyon katsayıları hesaplanarak değişkenlerin birbiriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Daha sonra öğrencilerin üst biliş stratejilerini yordamak için cinsiyet, önceki döneme ait biyoloji akademik başarı puanı, öz-yeterlik algısı öğrenme yaklaşma hedefleri, öğrenme kaçınma hedefleri, performans yaklaşma hedefleri ve performans kaçınma hedefleri değişkenleri ile çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki, bu değişkenler üst biliş stratejileri kullanımının %50’lik kısmını açıklamaktadır ve öz-yeterlik, öğrenme yaklaşma, performans kaçınma hedefleri ve cinsiyet değişkenleri üst biliş strateji kullanımını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordamaktadırlar. Biyoloji öğrenme konusunda öz-yeterliği yüksek olan öğrencilerin, biyoloji dersinin içeriğini oldukça iyi öğrenmeyi hedefleyen öğrencilerin, sınıftaki diğer öğrencilerden daha kötü performans sergilemekten kaçınan öğrencilerin ve kız öğrencilerin biyoloji dersinde daha çok üst biliş stratejileri kullandıkları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF