image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Örgütsel Affedicilik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Örgütsel Affediciliğe İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin çalıştıkları okulda kişilerarası ilişkilerinde affedicilik davranışına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla örgütsel affedicilik ölçeğini geliştirmek, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak ve öğretmenlerin örgütsel affedicilikle ilgili görüşlerini çeşitli değişkenlere göre ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezinde kamu okullarında (ilkokul, ortaokul, lise) görevli 650 öğretmenden elde edilmiştir. Toplanan verilerin 605’inin analize uygun olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi (AFA), madde toplam korelasyonu, Cronbach alfa katsayısı ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA), t-testi, ANOVA, betimsel istatistikler kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken veri seti ikiye bölünmüş AFA analizi 305 veri, DFA analizi 300 veri, istatiksel analizler ise AFA verisi üzerinden yapılmıştır. AFA sonuçlarına göre ölçek 21 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır. DFA sonuçlarına göre uyum indekslerinin χ2= 400.94; p= 0.00, sd=186, χ2/sd = 2.15, IFI = .95, RFI = .90, RMR = .061, GFI = .89, AGFI = .86, CFI = .95, NNFI = .95, NFI = .91 ve RMSEA = .062 olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliği için yapılan analizlere göre Cronbach Alfa katsayısı 70 sınırında ve üzerinde olduğu için ölçek güvenilirdir. Dolayısıyla 21 madde ve üç faktörden oluşan “örgütsel affedicilik ölçeğinin” geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin görüşleri cinsiyet, çocuk sahibi olma durumu, medeni durum ve gelir düzeyi değişkenlerine göre hiç bir boyutta anlamlı bir fark göstermemektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF