image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 5
Makale Başlık: İnovasyonun Tekstil İhracatına Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Uygulaması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.2.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Teknolojik ve yönetimsel gelişmeler, yenilikçi politikalar sonucu ortaya çıkan küreselleşme ideolojisinin ve küresel rekabetin en temel dinamiklerindendir. İnovasyon, kavram olarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkartılmasıyla veya mevcut olanların iyileştirilmesiyle iktisadi fayda yaratılması anlamına gelmektedir. İnovatif faaliyetler, bir işletmenin üretim ve dağıtım hizmetlerinden iş yapış yöntemleri, tasarım ve pazarlama yöntemlerine kadar her alanda görülebilir. Çalışmada, inovasyonun tekstil ihracatı üzerine etkisi incelenmektedir. Tekstil sektörü emek-yoğun yapısı ve taşıdığı yüksek ihracat potansiyeli ile birçok alt sektörü de besleyen, ekonomiye önemli katkılar yaratan bir yapıya sahiptir. Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tekstil sektörü üzerine gerçekleşmektedir. Analiz verileri, bölgede yer alan 9 ildeki toplam 207 tekstil ihracatı yapan veya ihracat malı üreten firmalarla, anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler SPSS 21.0 ve EViews 8 ekonometri programı kullanılarak öncelikle frekans analizi, ki-kare bağımsızlık testi, T-Testi ve Levene Testi ile varyans analizi gibi istatistiki uygulamalar ile yorumlanmıştır. Gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgulara göre inovasyon göstergesi olarak kabul edilen patent sayısı, ar-ge departmanı, firma çalışan sayısı, kalite belgesi, fuarlara katılım, firma faaliyet yılı, personele verilen eğitim gibi değişkenlerin tekstil ihracatı üzerinde pozitif etkisi bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF