image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmenlik Mesleğinin Gündemine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bartın İli Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.01.2013
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Öğretmenlik mesleği en çok tartışılan konular arasındadır. Özellikle öğretmen yetiştirmedeki istikrarsızlık öğretmenlik mesleğini tartışılır hale getirmiş ve gündemden düşürmemiştir. Bu araştırmanın amacı, Bartın il merkezindeki bütün eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gündemine dair görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Bartın okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise ulaşılabilen 554 öğretmenin görüşleridir. Araştırma bulguları sonucunda, öğretmenlerin çoğunluğu (% 46.6) bu meslekte mutsuz oldukları konusunda hemfikirdirler. Öğretmenlerin okumadığı görüşüne öğretmenlerden yarıdan fazlası (% 57.2) katılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu (% 40.3) ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri için 6-10 saat arası zaman harcadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin sadece % 8’i mevcut maaşını yeterli görmektedir. Büyük çoğunluğu oluşturan % 67.5’lik kesim maaşlarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. Öğretmenlik mesleğine dair metaforlara bakıldığında (% 43.7) bahçıvan dediği görülmektedir. Eğitim sistemimizde yapılan zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkarılmasına dair belirtilen görüşlerin yarıdan fazlası (% 50.9) kararın doğru olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin branş dışı verilen eğitimin nasıl yapıldığına dair ciddi şüpheleri bulunmaktadır (% 73.4). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması boyutunda ise beklentinin büyük kısmı (% 52.3) ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitim fakültelerinde, lise öğretmenlerinin ise fen ve edebiyat fakültelerinde yetiştirilmesi yönündedir. Öğretmenlerimizin mesleklerini algılama boyutuna bakıldığında ise, büyük çoğunluğunun (% 73.0) mesleklerinden memnun olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF