image.jpg

Derginin Adı: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: ARADA KALANLARIN ROMANI: ARAF
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.02.2013
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Dünya edebiyatında altmışlardan, Türk edebiyatındaysa seksenlerden sonra ortaya çıkan postmodern roman, hemen her açıdan geleneksel roman anlayışından farklılık gösterir. Türk edebiyatının son dönem yazarlarının çoğunda bu akımın etkileri görülür. Bunda, değişen dünyanın değer yargılarını ve algılarını, postmodern romanın daha başarılı yansıttığı inancı etkilidir. Günümüz edebiyat eserinde birden fazla anlamsal katmanın olması, okuyucuyu farklı okumalara götürerek, onun da anlatıyı kurgulama açısından yazarla eşit söz hakkına sahip olduğunu gösterir. Böylece yazar, okuruna imkânı sunup aradan çekilir ve metnin arka plânını okuyucu tamamlar. Elif Şafak’ın Araf’ı, postmodern roman anlayışını yansıtan bir anlatıdır. Bu çalışmada, romanın öne çıkan özellikleri, belli başlıklar altında incelenmiş ve anlatıdaki postmodern anlayışa dikkat çekilmiştir. Ancak romandaki postmodern özellikler üzerinde durulurken, bir yandan da olay örgüsü, zaman, mekân, şahıs kadrosu gibi klasik romanın unsurları, postmodern bir yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca romanda farklı anlamlar yüklenen ve sık vurgulanan “isim”ler vesilesiyle birtakım değerlendirmeler yapılmış, bu isimlerin romana kattığı anlamlar üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF