image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının Öz Düzenleme Becerileri Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Öz düzenleme stratejileri, Bandura’nın sosyal öğrenme kuramına dayalı olarak oluşturulan ve öğrencilerin öğrenmeleri için hedefler belirledikleri, kendi biliş yapısını ve davranışını biçimlendirdikleri, kontrol ettikleri yapılandırmacı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme etkinliklerini düzenleme gereksinimleri ve öğretmenlerin öğrenme için gerekli becerileri kazandırma düşüncesi öz düzenleme kavramının önem kazanmasını sağlamıştır. Öz düzenleme becerisi, öğrencinin bir hedefe ulaşmak için, kendi duygu, düşünce ve davranışlarını yönlendirmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma ile Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımlarının öz düzenleme becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımları, Zimmerman ve Pintrich’in öz düzenlemeye dayalı öğrenme modeli kapsamında ortaya koydukları öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejileri birleştirilerek incelenmiştir. Çalışma doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır. Araştırmada incelenen doküman, Hayat Bilgisi 1.,2., ve 3. sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programıdır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kazanımların kaynakları yönetme stratejileri, zaman ve çalışma ortamının düzenlenmesi stratejileri, yardım arama stratejilerinde yoğunlaştığı bulunmuştur. Üst biliş stratejilerini kazandırmaya yönelik kazanımların sayısının az olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bulguları doğrultusunda üst bilişsel ve bilişsel stratejilerin kazandırılmasına yönelik kazanımların programlarda daha fazla yer almasına yönelik öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF