image.jpg

Derginin Adı: Current Research in Education
Cilt: 2015/1
Sayı: 2
Makale Başlık: ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) YÖNELİK ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ANALİZİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 16.06.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Duygusal taciz (Mobbing), çalışanın ve örgütün verimliliğini tehdit eden önemli bir olgudur. İşyerlerinde duygusal tacizin önlenmesi veya azaltılabilmesi için çalışanların bu konudaki farkındalığı önemlidir. Bu araştırmanın amacı, akademik camiada görece en dezavantajlı konumda olan araştırma görevlilerinin duygusal tacize yönelik algılarını, çeşitli demografik özelliklere göre analiz etmektir. Araştırma, Fırat Üniversitesinde 2014-2015 Öğretim Yılında görev yapan 84 araştırma görevlisi üzerinde yürütülmüştür. Veriler, Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye çevrilen “Duygusal Taciz Ölçeği” nin Ocak (2008) tarafından uyarlanan versiyonu ile elde edilmiştir. Veriler, SPSS paket prog­ramı kullanılarak, betimsel istatistiksel teknikler ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, araştırma görevlilerinin duygusal tacize yönelik algılarının, cinsiyet ve branşa göre değişmediği; eğitim durumu, medeni durum ve yaş değişkenlerine göre ise anlamlı şekilde farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF