image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Management of Physical Size of Independent Kindergarten Schools
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim mekanlarının fiziki yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde bulunan 17 bağımsız anaokulunda çalışan 204 anaokulu öğretmen ve yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan bağımsız anaokullarında çalışan 117’si kadın, 4’ü erkek 121 anaokulu öğretmeni ve yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında evrenin % 59’una ulaşılmıştır. Küçükçekmece ilçesi İstanbul ilinde bağımsız anaokullarının en çok olduğu ilçe olması dolayısıyla seçilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin ve yöneticilerin cinsiyet, yaş, görev alanları, mesleki kıdem, eğitim durumu, görev süresi ve mezun olduğu bölüm değişkenleri kullanılmıştır. Katılımcıların anaokullarının fiziki yeterliliklerine ilişkin görüşlerini belirlemek için Sanoff (2001) tarafından geliştirilen ve bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlanan Okul Binaları Değerlendirme Ölçeği (OBDÖ) kullanılmıştır. Veriler; Tek Yönlü Varyans Analizi, t-testi, Welch testi, Scheffe testi ve Levene istatiği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin bağımsız anaokullarının fiziki yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu, görev yapılan okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılaştığı; cinsiyet, görev alanı ve mezun olunan bölüm değişkenlerine göre ise farklılaşmadığı bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, bağımsız anaokullarının fiziki yeterlilikleri daha etkin bir şekilde denetlenmeli sonucuna ulaşılmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to analyze the different variables of physical qualifications of preschool education places. Population of the study, in 2014-2015 academic year, included the independent 204 kindergarten teachers and kindergarten administrators who have been working in 17 independent kindergartens in Kucukcekmece district, in Istanbul province. The study’s sample is consist of 117 female and 4 male kindergarten teachers and administrators. It is reached to 59 % of the study population in the research. Kucukcekmece district is choosen because of the fact that it has the most of the independent kindergartens in Istanbul. In the study, the personal information forms were used to collect data about the variables related to teachers’ age, gender, assigned position, educational background, duty term, professional seniority, graduation field. School Building Rating Scale of Kindergartens have been used to express the aspects about the Kindergartens’ physical efficiencies. This Scale was improved by Sanoff in 2001. The datas have been analyzed one-way analysis of variance, t-test, welch's test, scheffe test, levene statistic. In the result of study, it is reached that the teachers who participate into the study differentiate about ages, professional seniorities, educational backgrounds, duty terms but they don’t differentiate about genders, graduation field, assigned position. In the end of the findings. it is learnt from the study these all results have been argued and proposed for the next studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF