image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/4
Sayı: 3
Makale Başlık: STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Ideas of Science Teachers took STEM Education about STEM based Activities
Makale Eklenme Tarihi: 3.02.2017
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin STEM ve STEM temelli ders etkinliklerine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Kayseri ilinde bulunan üç farklı ortaokulda görev yapan beş fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Katılımcılardan biri kadın diğerleri erkek öğretmenlerdir. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme kullanılarak dört gün boyunca toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin STEM temelli etkinlikleri fen alanlarından özellikle fizik alanı ile bağdaştırdıkları ve fizik konularına uygun olarak gördükleri, fen dersi ile teknoloji, mühendislik ve matematik arasında bir ilişki olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca, STEM temelli dersleri uygulamak istedikleri ancak zaman ve malzeme sıkıntısı açılarından bu durumu yapamadıklarını savunmuşlardır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak; STEM ve STEM temelli ders etkinlikleri ile ilgili verilen eğitimlerin sayısı arttırılmalı ve eğitimlerin içeriği/ kapsamı genişletilmelidir. Ayrıca eğitim sonrasında da öğretmenlerle iletişim kesilmemeli ve onların farklı konularda yaşayabilecekleri sıkıntılar noktasında destek olunmalı şeklinde önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to examine the views of science teachers who trained about STEM regarding the STEM and STEM based activities. The research method of this study is the qualitative research method. The design of this study is the phenomenology. Purposive sampling methodology has been chosen for this study. Therefore, participants were the five science teachers who trained about STEM in advance. These teachers are working in three different secondary schools in Kayseri, Turkey and were randomly selected as a volunteer. While one participant was female, other four participants were male. Data was collected by semi-structured interviews. Data analysis was executed by content analysis. Based on the results, participants mentioned that STEM based activities should be applied at the physics topics best. Participants also thought that there is a relationship between science and technology, engineering, and mathematics. Moreover, all participants stated that they have some disadvantages in using the STEM based instruction in terms of time and material. As suggestions, the number of education regarding STEM based activities should be increased. Moreover, the content of this education regarding the STEM should be expanded. In addition, teachers should be supported in terms of their problems about the STEM

PDF Formatında İndir

Download PDF