image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin İnternet Tabanlı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bir yükseköğretim kurumunun niteliğine ilişkin en önemli göstergelerden biri; öğretim elemanları ve verdikleri derslerin niteliğidir. Öğretim elemanlarının öğretim performanslarını değerlendirmek üzere toplanan veriler biçimlendirici (formative) ve yargısal (summative) değerlendirmeye kaynak oluşturmakta; değerlendirme sonuçları, akademisyenlerin öğretim performansları hakkında kendilerine, öğrencilerine ve yönetime bilgi sağlamaktadır. Üniversitelerde öğretim elemanı ve ders değerlendirme uygulamaları (ÖEDD); kağıt-kalem (gözlem altında) ve internet tabanlı olarak iki biçimde yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı; yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının öğretim performansını değerlendirme amacıyla kullanılan öğretim elemanı ve ders değerlendirme anketlerinin internet tabanlı uygulamalarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmanın modeli betimseldir ve nitel ve nicel yöntem birlikte kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi ilkeleri doğrultusunda üç farklı bölümden ikişer olmak üzere; altı ana bilim dalındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan seçilen 150 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, açık uçlu üç sorunun bulunduğu anket yoluyla toplanmıştır. Verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın en önemli bulguları: Öğrenciler ÖEDD anketlerinin internet tabanlı uygulaması hakkında %79’u olumsuz görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin %37’si anket maddelerini okumadan/rastgele işaretleme yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçların öğretim elemanı ve ders değerlendirme uygulamalarını kullanan yükseköğretim kurumları tarafından dikkate alınması, öğretim niteliğinin artırılmasına olumlu katkı sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimde kalite, öğretim elemanlarının değerlendirilmesi, öğretim performansı değerlendirme, internet tabanlı değerlendirme.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF