image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Content Analysis Study on Academic Articles Related to Teacher Competencies
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma ulusal ve uluslararası indeksler incelenerek 2006 ve 2013 yılları arasındaki 154 araştırmanın tam metninin içerik analizini içermektedir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Tarih, makale türü, seçilen yaklaşım, model-yöntem-desen, örnekleme yöntemi, örneklem/çalışma grubu, araştırmanın uygulandığı öğretmenlerin branşları, veri toplama araçları, analiz teknikleri, araştırmada kullanılan ölçekler ve referansları, sonuç, öneriler ile ilgili kategoriler belirlenmiştir. Öğretmen yeterliliği ile ilgili en çok sayıda araştırma 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak 2012 yılında bu sayıda bir düşüş yaşandığı görülmektedir. En çok tercih edilen araştırma yaklaşımı nicel yaklaşımdır. En çok tercih edilen örnekleme yöntemi random örnekleme ve çalışma grubunun tamamına ulaşmadır. Araştırmaların örneklem/çalışma gruplarını öğretmen ve öğretmen adayları oluşturmaktadır. En çok sınıf öğretmenleri ve karma öğretmen grupları örneklemi oluşturmaktadır. En çok kullanılan veri toplama aracı ölçek ve ankettir. En çok kullanılan analiz tekniği ise açıklayıcı analiz teknikleridir. Araştırma sonuçlarına yönelik öneriler yeterlik ile ilgili araştırmalarda nicel ve nitel yaklaşımın bir arada kullanıldığı karma yaklaşımın tercih edildiği araştırmaların gerçekleştirilmesidir.
Alternatif Dilde Özet: This study is a content analysis study consisting of full text 154 articles found in national and international indexes between the years 2006 and 2013. We produced categories such as years range, types of the studies, methodology of the studies, the effect of the study in the results, branch of the participants. The number of the studies decreased year by year but in 2011 there are more studies than 2012. The most popular approach in the studies was qualitative approach. The most preferred sampling methods were random sampling and reaching the entire working group. In the researches of which sample and working group were teachers and candidate teachers, primary school teachers and in some mixed subject teachers were used. The most popular data collection tool in researches was scale and questionnaire. The most preferred analyze techniques was the descriptive statistics. According to the findings; mixed approaches including both qualitative and quantitative approaches should be used in the researches that are on teacher competency.

PDF Formatında İndir

Download PDF