image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: 19. Yüzyıl Tarih Yazıcılığı ve Ahmed Cevdet Paşa
Makale Alternatif Dilde Başlık: 19th Century Historiography and Ahmed Cevdet Pasha
Makale Eklenme Tarihi: 13.11.2013
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Osmanlı tarihçiliği esas itibariyle İslam tarih yazıcılığının bir devamı olmakla birlikte altı asır boyunca tarihçiliğin hemen her türünde eserler verilmesi suretiyle bir “Osmanlı tarih yazıcılığı tarzı” teşekkül etmiştir. Bu tarz zamanla daha da gelişerek XIX. yüzyılda tamamen kendine özgü bir nitelik kazanmıştır. Tarih yazıcılığındaki çeşitliliğe rağmen dünya tarihçilerinin eserlerini ve arşiv belgelerini değerlendirmek, diğer sosyal bilimlerden istifade etmek, tarihi malzemeyi sağlam bir eleştiri süzgecinden geçirmek ve böylece olayların sebep ve sonuçlarını ortaya koymak gibi bilimsel tarihi metotların uygulanmaya başlaması ancak 19. yüzyılda mümkün olabilmiştir. 19. yüzyılda ilmi tarihçilik geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi hiç şüphesiz Ahmed Cevdet Paşa’dır. Cevdet Paşa, hukuk, maarif ve ıslahat alanlarında başarılı işler yapan bir devlet adamı olmasının yanında, Osmanlı tarihçiliğinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilen 12 ciltlik Tarih-i Cevdet’i, Tezâkir’i ve Marûzât’ı vücuda getirmiş bir tarihçidir. Cevdet Paşa’nın eserleri olayların ele alınış biçimi, arşiv kaynaklarıyla beraber Batı kaynaklarının kullanılması ve daha ilmi bir metot kullanılarak yazılmış olması bakımından benzerlerinden ayrılır.
Alternatif Dilde Özet: The Ottoman Historiography, on principle, is a continuation of the İslamic Historiography. Additionaly, it is formed as an “Ottoman style” because of the given work of arts on almost every kind of historiography during six hundres years. This style made a real progress through the 19th century and it absolutely came in a tone of its own. Despite the variety of the Historiography, assessing the work of arts and archived records of the worldwide historians, utilizing the other social sciences, critisizing the historian items carefully, and finally finding out the reasons and the results could came into use in the 19th century. In 19th century, without doubt Traditional scientific historiography was Ahmed Cevdet Pasha’s business. Cevdet Pasha, not only was a statesman who was capable of law, education, and innovations on various fields but also o historian who wrote the 12 –volume- History of Cevdet, which is accepted as one of the most sucessful work of arts in the Ottoman Historiography, Tezâkir and Maruzât. The Works of art of Cevdet Pasha are different from the classial art in terms of his style of appoaching the events, using the western resources besides the archive resources, and the scientific method of recording.

PDF Formatında İndir

Download PDF