image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Eğitim programı, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki olanaklar, finans kaynakları, öğrenci ve öğretmen, eğitim sistemini oluşturan öğelerdir ve eğitim programının uygulayıcısı olan öğretmenler, önemli bir öğedir. Bundan dolayı, günümüz öğretmenlerinin özverili çalışabilmeleri için öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir tutuma sahip olmaları ve güncel gelişmeleri takip edebilecekleri, değişimlere uyum sağlayabilecekleri ve kendilerini sürekli geliştirebilecekleri, ayrıca bu değişimleri sınıfa yansıtabilecekleri yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin eğilimleri çeşitli değişkenlere göre belirlenmiş ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin eğilimleri arasında herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum içinde oldukları saptanmıştır. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerine bakıldığında, yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının “yaşam boyu öğrenme eğilimleri” ile “öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları” arasında, doğru (pozitif) yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan öğretmenliği nasıl gördükleri üç tema altında, yaşam boyu öğrenmeyi nasıl gördükleri de iki tema altında toplanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF