image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kadın Yönetici Olmak: Sorunlar ve Eğilimler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarının yöneticiliğine ilişkin okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan kadın yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerindeki bağımsız anaokullarda görev yapan 10 kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticinin erkek ya da kadın olmasına yönelik katılımcı görüşlerinin bir kısmı cinsiyetin önemli olmadığı yönünde iken diğer kısmı ise yöneticinin kadın olması gerektiği şeklinde ortaya çıkmıştır. Yöneticilikte cinsiyetin önemli olmadığını düşünenlerin, yöneticiyi mesleki yetkinlik ve liderlik özellikleri açısından değerlendirdikleri görülmüştür. Yöneticinin kadın olması gerektiğini düşünenler ise yöneticiyi kadına özgü özellikler ve iletişim açısından değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Kadın yöneticilerin, fiziksel düzen ve tertibi daha iyi sağlamaları, çocuklarla, anne velilerle ve çoğunluğu kadın olan okul personeliyle daha yakın iletişim kurabilmeleri okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticinin kadın olmasının güçlü yönleri olarak görülmektedir. Okul öncesi eğitim kurumunda yöneticilik yapmak kadın yöneticilere mesleki, kişisel ve sosyal açıdan birçok dezavantaj getirmektedir. Bu dezavantajlar, yöneticilerin öğretmenlikten uzaklaşmaları, aile bireylerine ve arkadaş çevresine yeterli zaman ayıramamaları gibi dezavantajlı durumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kadın yöneticilerin tamamına yakınının erkek müdür yardımcısıyla çalışmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda sadece kadın ya da sadece erkek yönetici görevlendirmesinin doğuracağı dezavantajlı durumların engellenebilmesi için okul öncesi eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerinde müdür veya müdür yardımcısının birinin erkek diğerinin kadın olacak şekilde görevlendirme yapılabileceği önerisi getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF