image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Türk LGB Bireylerin Yaşam Doyumlarının Yordamada Psikolojik Dayanıklılık
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, psikolojik dayanıklılığın bileşenleri olan yapısal stil, gelecek algısı, aile uyumu, kendilik algısı, sosyal yeterlilik ve sosyal kaynakların Türkiye’deki lezbiyen, gey ve biseksüel bireylerin yaşam doyumları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Verileri toplanmak amacıyla; Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler Türkiye’deki LGB bireylerden Mart 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında çevrimiçi form aracılığıyla internet üzerinden toplanmıştır. Toplanan veriler regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan 67 LGB bireyin cinsel yönelimi dağılımı incelendiğinde; 17’sinin lezbiyen, 27’sinin gey ve 23’ünün biseksüeldir. Bunun yanı sıra katılımcıların biyolojik cinsiyetleri incelendiğinde ise 67 LGB bireyin 30(%45)’unun kadın, 37(%55)’sinin erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları 16 ile 45 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 24’tür. Çalışma grubundaki LGB bireylerin 46’sı metropolde, 11’i büyük şehirde, 7’si şehir merkezinde, 2’si ilçede ve 1’i ise köyde ikamet etmektedir. Bulgular; katılımcıların psikolojik dayanıklılığın alt ölçeklerinden yapısal stil, gelecek algısı, aile uyumu ve sosyal kaynaklarından aldıkları puanların yaşam doyumlarını yordamadığı; ancak sosyal yeterlilik ve kendilik algısı alt ölçeklerinden aldıkları puanların yaşam doyumlarını yordadığını ortaya koymuştur. Kısacası, Türkiye’deki LGB bireylerin sosyal yeterlik ve kendilik algıları ne kadar yüksekse yaşam doyumlarının da o kadar yüksek olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF