image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 56
Makale Başlık: ÇEKİM MODELİNİN İLLER ARASI TİCARET İLİŞKİLERİNE UYGULANMASI: KÜTAHYA ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: APPLICATION OF GRAVITY MODEL TO INTER-PROVINCIAL TRADE RELATIONS: THE CASE OF KÜTAHYA
Makale Eklenme Tarihi: 16.5.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada Kütahya ilinin Türkiye’deki diğer iller ile gerçekleştirdiği ticaretin Çekim Modeli (Gravity Model) çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. İller arası ticarete ilişkin zaman serisi verisinin kısıtlı olması nedeniyle analizler 2013 yılına ait veriler ile gerçekleştirilmiştir. Literatürde Türkiye ile ilgili çalışmalarda çekim modeli, genellikle diğer ülkelerle gerçekleşen dış ticaret, turizm ve göç akımlarını incelemek için kullanılmıştır. Diğer taraftan Türkiye’de iller arası ticareti çekim modeli ile açıklayan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmada Kütahya’nın diğer illerden alışları, diğer illere satışları ve toplam ticaret değişkenleri için baz modeller tahmin edilmiş ve çekim modelinin iller arasındaki ticareti açıklama konusunda da güçlü sonuçlar verdiği görülmüştür. Bulgulara göre illerin ekonomik büyüklüklerini temsil eden gayri safi yurtiçi hasıla değişkeni ile ticaret arasında literatüre uygun şekilde anlamlı ve pozitif bir ilişki söz konusudur. İller arasındaki mesafe değişkeni ile ticaret arasında ise anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to investigate trade between Kütahya and other provinces in Turkey within the Gravity Model framework. Because of the limited time-series data on inter-provincial commerce, analyzes were carried out with data from 2013. In the literature regarding Turkey, gravity model has been used generally to examine the trade, tourism and migration flows between Turkey and other countries. On the other hand, it has not been found any paper that explaining inter-provincial trade flows in Turkey. In this aspect, it is expected that the study will contribute to the relevant literature. In the study, base models were estimated for Kütahya’s sales, purchases and total trade variables and it has seen that gravity model gave strong results in explaining the trade among provinces. According to the findings, there is a significant and positive relationship between the gross domestic product variable representing the economic size of the cities and the trade in accordance with the literature. There is a significant and negative relationship between the distance between the provinces and trade.

PDF Formatında İndir

Download PDF