image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2018/20
Sayı: 34
Makale Başlık: Türk Dünyası Gençleri için Kültürel Değişim, Gelişim ve Hareketlilik Ortamı: KTMÜ Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Place of Cultural Change, Development and Mobility for Turkic World Youth: The Case of KTMU
Makale Eklenme Tarihi: 11.7.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Yabancı ülkelere eğitim amaçlı yapılan ziyaretlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu tür hareketlilik gençlerin sadece mesleki yönden gelişmesine değil, aynı zamanda kültürel değişimlere de yol açmaktadır. Günümüzde birçok ülke uluslararası öğrencilerin ekonomik, sosyo-kültürel katkılarının farkına varmış ve uluslararası öğrencileri kendi ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına çekebilmek için yoğun bir rekabet içine girmişlerdir. Literatürde bu pazardan önemli pay alan ülkeler örneğinde yapılan çalışmaların yoğun olduğu görülmektedir. Ancak, Kırgızistan örneğinde yapılan çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma Türk dünyasından ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler açısından bir kültürel değişim ve gelişim ortamı olarak Kırgızistan’ın ve KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) cazibe düzeyini ortaya koymayı amaçlamaktadır. KTMÜ’de kayıtlı öğrencilerin (5586), %15’ni yabancı uyruklu öğrenciler (839) oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket formu kullanılarak, 226 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma bulgularının ilgili devlet kurumları ve yüksek öğretim kurumları için pazarlama startejilerinin geliştirilmesinde önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Nowadays, the number of visits to foreign countries for educational purpose is increasing substantially. This kind of mobility not only leads to the development of young people in the professional direction, but also leads to the cultural diversity. Most of countries have recognized the value of international students, the financial and socio-cultural benefits these students can bring to an economy. Consequently, there is a growing global competition between countries to attract more foreign students to their own higher education institutions. There is an abundance of research in the case of the countries that have a significant share in this market. However, to date, any research related with international students in Kyrgyzstan has been conducted. This study aims to reveal the attractiveness level of Kyrgyzstan and Kyrgyz-Turkish Manas University (KTMU) as a cultural change and development place in terms of foreign students coming from Turkic and other countries. KTMU currently enrols 5586 students and 15 % (839) of them are foreign students. The survey data was obtained from face-to-face interviews with a total of 226 students by using questionnaire form. The research findings are thought to give important clues to the relevant government agencies and higher education institutions for developing marketing strategies.

PDF Formatında İndir

Download PDF