image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2013/11
Sayı: 3
Makale Başlık: AHMED ŞEMSEDDÎN-İ MARMARAVÎ’YE DERLİ TOPLU BİR BAKIŞ VE ESERLERİNDE TASAVVUFÎ İÇERİK (AHVÂLÜ’L-EBRÂR VE’L-MUKARREBÎN EKSENİNDE)
Makale Alternatif Dilde Başlık: AN OVERVIEW ON AHMED ŞEMSEDDÎN-İ MARMARAVÎ AND THE MYSTICAL CONTENT IN HIS TEXTS (ACCORDING TO AHVÂLÜ’L-EBRÂR VE’L-MUKARREBÎN)
Makale Eklenme Tarihi: 3.01.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: 1435’te Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde doğan Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, hayatının büyük bir bölümünü yine doğduğu coğrafyada –Manisa’da- geçirmiştir. II. Murad, Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid’in saltanat yıllarında yaşadığı anlaşılan Şemseddîn-i Marmaravî, “Orta Kol” olarak tabir edilen Halvetiyye’nin Ahmediyye kolunun kurucusudur. Devrinde birtakım sosyal ve dinî problemlerin çözüme kavuşturulmasında etkin bir rol oynamış, devlet-i âliyye tarafından taltif edilmiştir. Yunus Emre tarzında sade Türkçe’yle yazdığı eserleri, Türk dili ve edebiyatının zengin malzemeleri arasında değerlendirilmektedir. Eserlerinin tamamı tasavvufî içerikte olup didaktik bir üslupla kaleme alınmıştır. Marmaravî’nin hayatı hakkında bir kısım makalelerin yazılmasına, eserleri üzerine birtakım tezler yapılmasına rağmen yeterince tanınmadığı kanaatindeyiz. Bu çalışmamızda Marmaravî’nin hayatına ve eserlerine kısaca değinerek, “Ahvâlü’l-Ebrâr ve’l-Mukarrebîn” adlı eseri bağlamında bilhassa “ricâlullâh” konusundaki tasavvufî yorumlarına yer vermeye çalıştık. Bu alanda eser vermiş araştırmacılarımızın –özellikle Ahmet Ögke- eserlerinden alıntılar yaparak mezkûr kaynaklara okuyucuların dikkatini çekmeye özen gösterdik.
Alternatif Dilde Özet: Ahmed Şemseddin-i Marmaravi was born in the province of Manisa, in Gölmarmara districtand he spent the large part of his life at this native region. Şemseddîn-i Marmaravî is believed to have lived during the reign of II. Murad, Fâtih Sultan Mehmed and II. Bayezid andis known to be the founder of the Ahmediyye-i Halvetiyye sect referred to as “Middle Arm”. He played an active role in resolving the social and religious problems in his life time and was rewarded by devlet-i aliyye (State Authority). His texts written in simple Turkish Language in the style of Yunus Emre are considered among the richest materials of the Turkish Language and Literature. All his literary works have mystical content and are written in a didactic manner. It is our contention that he is not acclaimed enough, although a number of articles were written about the life of Marmaravî and also some thesis were studied on his oeuvre. In this study, we briefly touched on the life of Marmaravî and his studies and also tried to provide the mystical interpretations especially for the issue of “ricalullah” related to his text entitled as “Ahvâlü’l-Ebrâr ve’l-Mukarrebîn” . We have taken some parts of the literatures of the researchers in this field, especially from the literatures of Ahmet Ögke and so we aimed to draw the attention of the readers on these texts.

PDF Formatında İndir

Download PDF