image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: 2005-2017 YILLARI ARASINDA DİNLEME EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: A STUDY ON THE BENEFITS OF ACADEMIC STUDIES ON LISTENING EDUCATION BETWEEN 2005-2017 YEARS
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı dinleme/izleme beceri alanı ile ilgili 2005-2017 yılları arasında yazılmış makale, yüksek lisans tezi ve doktora tezlerini tasnif edip bu alanla ilgili çalışmaların eğilimlerini belirlemek ve ilgililerin dikkatine sunmaktır. Araştırmada Nitel Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması sürecinde Nitel araştırma tekniklerinden “Doküman Taraması/İncelemesi” modeli kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 168 eser incelenmiştir. İncelenen eserlerin 103’ünü makale, 45’ini yüksek lisans tezi, 20’sini ise doktora tezi oluşturmaktadır. Form aracılığıyla incelenen eserler içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler tablolaştırılarak frekans ve yüzdelerle sunulup yorumlanmıştır. Araştırma soruları ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Dinleme becerisi üzerine yapılan araştırma sayılarında 2005-2015 yılları arasında sürekli artış yaşanmış, son iki yılda ise düşüş belirlenmiştir. İncelenen çalışmaların 86’sı nitel, 67’si nicel, 15’i ise karma araştırma yöntemine uygun yapılmıştır. Araştırmaların 13’ünün ilkokul öğrencileri, 49’unun ortaokul öğrencileri, 3’ünün lise öğrencileri, 29’unun üniversite öğrencileri, 16’sının öğretmenler, 20’sinin kursiyerler ve 38’inin diğer gruplarla yapıldığı belirlenmiştir. İncelenen eserlerde işlenen başlıca konular; dinleme yönelik tutum, dinlediğini anlama, dinleme öğretimi, dinleme strateji/yöntem/teknikleri/türleri, dinleme etkinlikleri, dinleme sorunları, dinlemeye yönelik görüşler... şeklinde sıralanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to describe the field of listening / monitoring skills between 2005 and 2017 by classifying graduate thesis and doctoral dissertations and identifying the trends of studies related to this field and bringing them to the attention of interested persons. Qualitative research method was used in the research. The "Document Scanning / Review" model was used in qualitative research techniques during the collection of research data. In the study, 168 works were examined. 103 of the works examined are articles, 45 of them are master thesis and 20 of them are doctorate thesis. The works analyzed through the form were subjected to content analysis. The data are tabled and presented with frequencies and percentages. In the light of research questions, the following conclusions were reached: The number of researches on listening skills has increased continuously between 2005 and 2015, and the decline has been determined in the last two years. Of the studies examined, 86 were qualitative, 67 were quantitative and 15 were adapted to the mixed-research method. It was determined that 13 of the surveys were primary school students, 49 were middle school students, 3 were high school students, 29 were university students, 16 were teachers, 20 were trainees and 38 were with other groups. The main topics covered in the studied works are; listening attitude, listening comprehension, listening instruction, listening strategies / methods / techniques / types, listening activities, listening problems, opinions about listening

PDF Formatında İndir

Download PDF