image.jpg

Derginin Adı: Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Görüşlerine Göre Ortaokul Öğrencilerine Yazma Becerisi Kazandırmada Serbest Yazma Stratejisinin Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 24.3.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre ortaokul öğrencilerine yazma becerisi kazandırmada serbest yazma stratejisinin rolünü ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, nitel araştırma amaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenen on Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde ortaokul öğrencilerine yazma becerisi kazandırmada serbest yazma stratejisinin önemli bir rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yazma sürecinde öğretmenlere büyük görevler düştüğü, serbest yazma stratejisi sayesinde öğrencilerin özgüven duygularının geliştiği ve kendilerini daha iyi ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Mevcut bulgulara göre öğretmenler yazmanın bir süreç gerektirdiğini unutmamalı ve derslerinde yazı çalışmalarına sıklıkla yer vermelidir gibi önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF