image.jpg

Derginin Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Cilt: 2020/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin FeTeMM Farkındalıkları ve FeTeMM Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Elementary School Teachers’ STEM Awareness and Their Opinions towards STEM Education Practices
Makale Eklenme Tarihi: 2.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) farkındalık düzeylerini belirlemek ve FeTeMM eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerini tespit etmektir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın verileri nicel ve nitel yöntemler kullanılarak toplanmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak Buyruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen 5’li Likert tipindeki “FeTeMM Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 197 sınıf öğretmenine uygulandıktan sonra ölçeğin tekrar geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Nitel verileri elde edebilmek için 15 sınıf öğretmenine araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk “FeTeMM Eğitimi Sınıf Öğretmeni Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin FeTeMM eğitimi farkındalıklarının cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan fakülte türüne göre farklılaşmadığı görülmüştür. Nitel bulgulara göre ise sınıf öğretmenlerinin FeTeMM eğitimi uygulamaları hakkında olumlu görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) awareness levels of elementary school teachers and to give teachers’ opinions towards STEM education practices. The study is a descriptive study. Quantitative and qualitative data collection methods were used to collect data. The "STEM Awareness Scale", which was developed by Buyruk and Korkmaz (2016) was used as the quantitative data collection tool. The scale is a five-point Likert type scale. The validity and reliability studies of the scale were applied to 197 elementary school teachers for the qualitative data, “STEM Education Elementary School Teacher Semi-Structured Interview Form”, which consists of 15 questions and was developed by the researchers, was applied to 15 teachers. According to the result of the research, it was determined that the classroom teachers had high awareness level regarding STEM and this situation does not statistically differ according to gender, professional seniority and the type of the faculty. In consequence of the analysis of the qualitative data, it was concluded that classroom teachers have a positive opinion about STEM education practices.

PDF Formatında İndir

Download PDF