image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2021/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Spor Yapan Ortaöğretim Öğrencilerinin Biliş Üstü Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Isparta Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Metacognition Skill Levels of Secondary School Students who Participate in Sports: The Case of Isparta
Makale Eklenme Tarihi: 12.4.2021
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada spor yapan ortaöğretim öğrencilerinin üstbilişsel beceri düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi ele alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldız Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) tarafından geliştirilen Biliş Üstü Ölçeğinden yararlanılmıştır. Veri analizinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Buna göre iki kategorili değişkenler için t testi, ikiden fazla kategori için Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre spor yapan ortaöğretim öğrencilerinin üst-bilişsel becerilerine yönelik algıları ile anne-baba tutum, fiziksel dinçlik düzeyi ve sağlıklı beslenme değişkenleri arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ancak spor yapan ortaöğretim öğrencilerin üstbilişsel becerilerine yönelik algıları ile yaş, cinsiyet, sınıf ve psikolojik dinçlik düzey değişkenleri arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: In this study, determining the metacognitive skill levels of secondary school students who participated in sports and examining them in terms of various variables are discussed. As a data collection tool, the Metacognition Scale developed by Yıldız Akpınar, Tatar and Ergin (2009) was used in the research. SPSS statistical package program was used in data analysis. Accordingly, t-test for two-category variables and Single Factor Analysis of Variance (ANOVA) for more than two categories were applied. According to the analysis results, a significant difference was found in the comparison between the perceptions of secondary school students engaged in sports towards their meta-cognitive skills and the variables of parental attitude, physical vigor and healthy nutrition. However, it was observed that there was no significant difference in the comparison between the perceptions of secondary school students engaged in sports towards their metacognitive skills and the variables of age, gender, class and psychological vigor.

PDF Formatında İndir

Download PDF