image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2021/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi: Cinsiyet, Sınıf ve Okul Takımında Yer Alma Değişkenlerinin Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Secondary School Students’ Self-Esteem Level: Effects of Gender, Class and Participating School Team
Makale Eklenme Tarihi: 12.4.2021
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bireyin yaşam tarzı ve kişilerarası etkileşiminde benlik saygısı önemli bir rol oynar. Benlik saygısı, spor faaliyetleri ve etkinliklerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve okul takımında yer alma açısından incelenmesidir. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 503 kız ve 692 erkek toplamda 1195 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 11 ile 14 yaş (X̄= 12.52, Ss= 1.07) arasında olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın verisi Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirliği Çuhadaroğlu (1986) tarafından sağlanan benlik saygısı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın verileri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze toplanarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde iki yönlü ANOVA tercih edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Okul takımında yer alan ortaokul öğrencilerinin okul takımında yer almayan ortaokul öğrencilerine göre benlik saygısı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sınıf değişkenine göre ortaokul öğrencileri arasında sınıf düzeyleri arttıkça benlik saygısı düzeylerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, ortaokul çağındaki öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri, sınıf düzeyinin ve okul takımına katılımın önemli olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Self-esteem has a critical role in the lifestyle of an individual and interpersonal interaction. Self-esteem is also important for sport related facilities and activities. The purpose of this study was to examine secondary school students’ self-esteem level in terms of gender, class and participating school team. Survey method, one of the descriptive research methods, was used. There were 503 girls and 692 boys, totalling 1195 secondary school students participated in this study. Age range of participants was from 11 to 14 years (M= 12.52, SD= 1.07). Data collection tool was self-esteem scale which was originally developed by Rosenberg (1965) and translated Turkish context by Çuhadaroğlu (1986). Data were collected by face to face on the 2018-2019 education year fall semester. Two way ANOVA was utilized for statistical calculation. Results showed that there was no significant difference on behalf of gender variables. Students participating in the school team had higher self-esteem levels than those not participating in the school team. According to the class variable, it was concluded that when students’ class was higher promoting, their self-esteem level was getting lower. As a conclusion, class and participating school teams had effects on secondary school students’ self-esteem level.

PDF Formatında İndir

Download PDF