image.jpg

Derginin Adı: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Prospective Teachers’ Styles of Goal Accomplishment
Makale Eklenme Tarihi: 28.03.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Hedefe yönelme, birey ve örgütlerin temel amaçlarına ilişkin eylemlerini açıklar. Bu araştırma, öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin özelliklerini tanımlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin cinsiyete ve bölümlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Araştırmada, Atman (1986) tarafından geliştirilen “Amaca Yönelme İndeksi” kullanılmıştır. Ölçek, öğrencilerin bireysel hedefi gerçekleştirme stili profilini oluşturan kişisel rapor envanteri özelliği taşıyan 96 maddeden meydana gelmektedir ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 167 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. T-testi sonucuna göre kızlar ve erkekler arasında anketin alt boyutlarına ilişkin anlamlı bir fark bulunamamıştır. ANOVA sonuçları ise; ölçeğin hareket boyutuna ilişkin resim eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Türkçe eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde ölçeğin hareket boyutuna ilişkin resim eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile matematik öğretmenliği öğrencileri arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur. Ölçeğin diğer boyutlarına ilişkin olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır.
Alternatif Dilde Özet: The term goal orientation describes the actions of people and organizations in regard to their primary aims. The aim of this study was to investigate prospective teachers’ goal accomplishment style characteristics. Further, if the prospective teachers’ goal accomplishment style changed or wasaffected by gender and area of specialization. In thisstudy the goal orientation index, developed by Atman wasused. The data was a total of 96 self-reportinventory, recording the prospective teachers’ individual goal accomplishment style profile. The study participants were 167 prospective teachers at the Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education. Frequency, percentage, t-test and ANOVA were used in the analysis of data obtained from this research. According to the t-test scores there was no significant difference between subdimensions of the instrument. ANOVA analyses were implemented and the results indicated that there were significant differences between prospective art teachers and prospective Turkish teachers. Also, there were significant differences between prospective art teachers and prospective mathematics teachers. There was no significant differences amongst the other majors.

PDF Formatında İndir

Download PDF