image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD)
Cilt: 2021/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Motivasyonel Benlik Sistemi ve İletişim Kurma İstekliliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2024
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Motivasyon çalışmaları uzun yıllardan beri yabancı ve ikinci dil öğretimi alanında yapılan çalışmalarda önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda ise motivasyonel benlik sistemi yabancı dil ve ikinci dil öğretimi alanında etkili bir motivasyon kuramı hâline gelmiştir. Bu sebeple kuramsal bir yenilik olarak motivasyonel benlik sisteminin yabancılara Türkçe öğretimi alanında da incelenmesi bir gerekliliktir. Bu gerekliliğe dayanarak çalışmada temel amaç, Türkiye‘de Türkçe öğrenmekte olan uluslararası öğrencilerin motivasyonel benlik sistemleri ve sınıf içi iletişim kurma isteklilikleri arasındaki olası ilişkilerin saptanması olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu amacın gerçekleştirilebilmesi için örneklem olarak Gazi Üniversitesine ve Hacettepe Üniversitesine bağlı olan Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe öğrenmekte olan toplam 43 farklı ülkeden 170 katılımcıya (73 kadın ve 97 erkek) ulaşılmıştır. Katılımcılara 2 farklı ölçeğin birleştirilmesiyle hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Bunlar; ?ikinci dil motivasyonel benlik sistemi? ölçeği ve ?ikinci dilde sınıf içi iletişim kurma istekliliği? ölçeğidir. Araştırmanın veri analizi sürecinde ise ilk olarak betimsel analize yer verilmiş ardından bağımsız gruplar için T testleri uygulanmıştır. Böylelikle erkek ve kadın katılımcıların sınıf içi iletişim kurma isteklilikleri ve motivasyonları arasındaki olası farklar ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın temel aldığı iki yapı olan ikinci dilde iletişim kurma istekliliği ve motivasyonel benlik sistemi arasındaki olası ilişkilere ise Pearson korelasyon katsayıları hesaplanarak ulaşılmıştır. Bu iki yapı arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması kuramsal açıdan ileride bu konu üzerine yoğunlaşmayı hedefleyen araştırmacılar için yol gösterici olabilir. Bununla birlikte Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması açısından öğretimcilere, öğretim planlayıcılara kaynak sağlayabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF