image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PORTFOLYO HAZIRLAMANIN ETKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE VIEWS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON THE EFFECTS OF PORTFOLIO APPLICATION
Makale Eklenme Tarihi: 21.07.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının fen öğretimi lab. uygulamaları-1 dersi kapsamında hazırladıkları portfolyolara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup özel durum çalışması (case-study) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde fen bilgisi öğretmenliği bölümü 3. Sınıfta öğrenim gören 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, fen öğretimi lab. uygulamaları-1 dersinde 7 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinin başında öğretmen adaylarına portfolyoların içeriği anlatılmış, örnek portfolyolar gösterilmiş ve içeriğinde neler olması gerektiğine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Portfolyo hazırlama sürecine ilişkin içerik öğretmen adayları tarafından anlaşıldıktan sonra her bir öğretmen adayından araştırmacıların belirlediği 6-7-8 fen ve teknoloji öğretim programında yer alan üniteler üzerinden bir portfolyo hazırlamaları istenmiştir. Portfolyolar içerisine üniteler ile ilgili çalışma yaprakları, kavram haritaları, poster, ünite özetleri, üniteye ilişkin slaytları, hikâyeler, şiirler, karikatürler, deney, üniteye ilişkin ölçme ve değerlendirme teknikleri, öğrencinin fen bilgisi alanındaki öz geçmişi, her çalışma sonuna konulacak çalışma değerlendirme formu, arkadaşlarının posterlerine ilişkin akran değerlendirme formu ve kendilerini ve çalışmalarını yansıtacak özel çalışmalarını yerleştirmeleri istenmiştir. Her bir öğretmen adayı, 15 dakikalık süre zarfında portfolyolarına içerisine koydukları çalışmaları tanıtmış ve dosya içerisine koyma gerekçesini açıklamıştır. Ayrıca, kendi yazdıkları hikayeleri, şiirleri, bulmacaları ve posterleri sınıftaki diğer öğretmen adayları ile paylaşmışlardır. Bu uygulama sürecinin sonunda portfolyo hazırlamaya ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla yarı- yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşme formlarında elde edilen nitel veriler, içerik analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Temalar ve alt temalar oluşturulmuş ve doğru alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda; portfolyo hazırlamanın öğretmen adaylarının araştırma yeteneklerini geliştirdiği, kendilerinin bile bilmediği bazı özelliklerini ortaya çıkardığı, alan bilgilerine ilişkin yeterliliklerini artırdığı ve göreve geçtiklerinde öğrencilerine portfolyo hazırlatmayı planladıkları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the pre-service science teachers’ views on the portfolios that they prepared in Science Teaching Laboratory Application I course. In the study, specific case study design was used. In this study, specific case study design was used. The study was conducted with 35 pre-service science teachers in their third year of science education department throughout seven weeks during 2012-2013 academic years. This study lasted seven weeks in Science Teaching Laboratory Application I course. At the beginning of the implementation process, the content of portfolios were described to pre-service science teacher, the best portfolios formed by the other pre-service science teacher were demonstrated and it was argued that what should be in the content of the portfolios. We asked pre-service science teachers to prepare portfolios about units chosen by researchers in the 6-7-8th grade science education program after the learning of contents of portfolios. We asked pre-service science teachers to put worksheet, concept map, poster, stories, poems, caricature, experiment, study assessment form, peer assessment form and studies reflecting themselves into portfolios. Then each of preservice teacher asked to present the studies put into portfolios to describe and explain why she or he put them into portfolios in about fifteen minutes. The data were collected by semi-structured interviews to investigate the views of pre-service science teachers on the portfolios at the end of the implementation process. The data were analysed inductively. Themes and sub-themes were formed and supported by direct citation. As a result of research, it is found that the pre-service teachers believe that preparing portfolios develops researcher skills, increase competency linked with content knowledge; reveal that they didn’t even know some of the qualifications. Pre-service teachers stated that they would use portfolio when they assigned as a teacher

PDF Formatında İndir

Download PDF