image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2014/39
Sayı: 175
Makale Başlık: Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2014
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Tarama modelinde yapılandırılan bu araştırmada ölçme aracı olarak Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen, İşeri ve Ünal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yazma Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçekte 21 madde bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili Şarkışla ilçe merkezindeki toplam on ilköğretim okulunda öğrenim gören 436 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin yazma eğilimleri ile anne ve babalarının eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerin yazma eğilimlerinin cinsiyetleri, son bir ay içerisinde okudukları kitap sayısı ve günlük tutma durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin yazma eğilimlerinin artırılmasına katkı sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF