image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinde İç Evliliğin Fiziksel Gelişim ve Beden Yapısı Üzerine Etkisi: Sivas Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: İç evliliklerin nadir görülen otozomal resesif hastalıkların görülme riskini önemli ölçüde arttırdığı bilinmektedir. Günümüz Türkiye’sinde de iç evlilik azımsanmayacak kadar tercih edilmektedir. Bu durum da dünyaya gelen bireyleri risk grubuna sokmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise Sivas’ta yaşayan ebeveynleri 2. dereceden akraba olan 14 - 18 yaş genç bireylerin fiziksel gelişimi ve beden yapılarının normal bireylerden herhangi bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Sivas il merkezinde toplamda 200 kız ve 240 erkek birey incelenmiştir. İki grup arasında bedensel farklılıklar ağırlık, boy değerleri ölçülmüş ve bu değerler kullanılarak Beden Kitle İndeksleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yaş ve sosyoekonomik düzeyin etkisi kontrol altına alınarak yapılan kovaryans (Ancova) analizi sonuçlarına göre, iki grup arasında incelenen değişkenler açısından istatiksel olarak herhangi bir fark yoktur. Ancak yaş gruplarına göre yapılan analizler, iç evli grubun bazı ölçülerinin, dış evli gruptan anlamlı biçimde düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, akraba evliliğinin fiziksel gelişim üzerindeki etkisinin belirgin biçimde alt sosyal tabakaya mensup gruplarda kendini gösterdiğini, ancak sosyoekonomik yapının etkisi kontrol altına alındığında söz konusu etkinin ortadan kalktığı söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF