image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2010/11
Sayı: 2
Makale Başlık: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.03.2011
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: Bu araştırmada, Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirme Projesi kapsamında tüm meslek liselerinde uygulamaya konulan yeterliliğe dayalı modüler öğretim programlarının amaçlarına uygun bir biçimde uygulanabilirliği, otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulamalar bazında değerlendirilmiştir. Araştırma, öğretmenler üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan turizm meslek dersleri öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular, modüler öğretim programlarında ve programların uygulanmasında bazı problemlerin olduğunu göstermektedir. Öğretmenler hazırlanan programlardaki tanımlamaların, içeriklerin ve amaçların gerekli yeterlikleri kazandıracak nitelikte olduğunu düşünürken, okullarındaki fiziki donanımın modüler öğretimin uygulaması için yeterli olmadığı görüşündedirler. Sonuçta araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yeni uygulamaya konulan programların eksikliklerini gidermeye yönelik bir takım öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the applicability in compliance to its goals, of the proficiency based modular curriculums that has been put into practice throughout all vocational high schools according to the Strengthening Vocational and Technical Education Project, has been evaluated regarding the execution in hospitality and tourism vocational high schools. The research was conducted using surveys applied to teachers. The population of the surveys on the teachers consists of tourism vocational course teachers in hospitality and tourism vocational high schools. Results reveal that there exists problems with modular curriculums and their applications. Teachers think that definitions, content and aims in the prepared curriculum was adequate to provide the required proficiency levels. In conclusion, some suggestions as to rid the modular education system of its current defects were presented

PDF Formatında İndir

Download PDF