image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yaşayan öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği alanlarındaki performanslarını etkileyen değişkenleri belirlemektir. Araştırmada ele alınan değişkenler, öğrenci ve okul özellikleri olmak üzere iki düzeyde değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği performansları, öğrenim gördükleri okullara göre farklılaşmaktadır(p<0.05). Okul düzeyindeki kestirici değişkenler dikkate alındığında öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği performansları, okuldaki öğrenci-öğretmen oranına ve okulun ders dışı etkinliklerine göre farklılaşmaktadır (p<0.05). Okuldaki internete bağlı bilgisayar oranı, nitelikli öğretmen oranı, okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi ve öğretmen sıkıntısı değişkenleri, öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği performanslarını etkilememektedir(p>0.05). Bilgisayar ve okul büyüklüğü oranı, Fen ve okuma yeterliliği performansları üzerinde önemli etkisi olurken Matematik alanında anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Öğrenci düzeyindeki kestirici değişkenler değerlendirildiğinde öğrencilerin evdeki eğitim kaynakları, bilgiyi özetleme, bilgiyi anlama ve hatırlama, ezberleme stratejilerinin kullanımı ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı değişkenlerinin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği performansları üzerinde anlamlı etkileri olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF