image.jpg

Derginin Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 181
Makale Başlık: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Öğrencilerin yaratıcılığını desteklemekten uzak olan ve öğrencileri ezberciliğe iten öğretim yöntemlerinin etkililiği eğitim dünyasında sürekli tartışılmaktadır. Yapılan bu tartışmalar sonucunda günümüz çağdaş eğitim yöntemleri olarak ta ifade edilen birden çok aktif yöntem ve tekniğin artık varlığından söz edilmektedir. Bu aktif yöntemler içerisinde yer alan en önemli yöntemlerden biri de işbirlikli öğrenme yöntemidir. Bu çalışmadaki amaç; siyaset bilimi dersinde uygulanan işbirlikli öğrenme tekniklerinden grup araştırması, jigsaw ve okuma-yazma-sunma teknikleri hakkındaki öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, yapılan çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından eylem araştırması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, grup araştırması grubu (n=50), Jigsaw grubu (n=45) ve okuma-yazma-sunma grubu (n=55) olmak üzere Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 2. sınıfta okuyan toplam (n=150) öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenme sürecine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan görüş formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelik dağılımlarına göre ve doğrudan yorumlama veri analiz yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen veriler sonunda öğretmen adayları, işbirlikli modelin hem akademik başarılarını artırdığını hem de sosyal ve psikolojik yönden kendilerine birçok yönden katkı sağladığını ifade etmişlerdir ve göreve başlamaları durumunda ise bu teknikleri derslerinde sıklıkla kullanacaklarını ifade etmişlerdir. İşbirlikli çalışma etkinliklerinin zaman alması, ders sürelerinin bu tekniklerin uygulanması açısından yetersiz olması ve öğrencilerde tecrübe eksikliği gibi bazı olumsuzlukların varlığı da öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları, fiziksel mekân ve altyapı eksiklikleri ile grup üyelerinin süreç içerisinde yeterli düzeyde sorumluluk almamalarından da hoşnut olmadıklarını dile getirmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF