image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Cilt: 2014/13
Sayı: 2
Makale Başlık: İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI BİÇİMLENDİRMEYE DÖNÜK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİ KABULLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 28.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Web tabanlı teknolojilerin yükseköğretimde öğrenci merkezli değerlendirmeler için kullanımlarının hızla artmaya başlamış olmasının yanında bu tür değerlendirme sistemlerinin özellikle ilkokullarda kullanımları yenidir. Teknoloji destekli değerlendirme sistemlerinin gelişimi ve etkili kullanımları ise öğrencilerin kabulüne bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin web tabanlı değerlendirme sistemini kullanma niyetini etkileyen değişkenlerin Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme Kabul Modeli (Terzis ve Economides, 2011) bağlamında incelemektir. Bu amaca yönelik olarak ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri için matematik ile fen ve teknoloji dersleri için web tabanlı biçimlendirmeye dönük bir değerlendirme sistemi geliştirilmiş ve öğrencilerin bu sistem üzerinde altı hafta boyunca tekrarlı olarak değerlendirme yaşantıları geçirmeleri sağlanmıştır. Geliştirilen web tabanlı değerlendirme sistemi öğrencilerin matematik ile fen ve teknoloji dersine ilişkin öğrenmelerini öz-değerlendirme yolu ile denemelerine olanak verdiği gibi, aynı zamanda öğretmenlerin de öğrencilerin değerlendirme etkinlikleri ve sonuçlarını görmelerine izin vermektedir. Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme Kabul (BTDK) Modeli için öğrencilerin bu değerlendirme sistemine ilişkin algılanan kullanım kolaylığı, algılanan yarar, algılanan ders içeriğiyle ilişki, sosyal etki, bilgisayar öz-yeterliği ve davranışsal kullanma niyeti yapılarına ilişkin araştırmaya katılan 137 öğrenciden ölçümler elde edilmiştir. BTDK modelinin istatistiksel olarak kestirimi sonucu algılanan kullanım kolaylığının öğrencilerin web tabanlı biçimlendirmeye dönük değerlendirme sistemini kullanma niyeti üzerine en etkili değişken olduğu, yarar algısının ise toplam etkisi bakımından ikinci sırada etkili olduğu ancak yarar algısını dolaylı olarak etkileyen değişkenlerin içerik ve sosyal etki olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)