image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik yeterlilik algılarını belirlemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının yeterlilik algılarının cinsiyet, öğrenim görülen program, bilgisayar sahibi olma ve internet kullanma sıklığı değişkenleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 11 farklı programdan toplam 409 öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Veri toplamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri kapsamında tanımlanan performans göstergelerinden hareketle hazırlanan 30 maddelik 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği için tanımlanan ‘bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik’ düzeylerini genel olarak yeterli algıladıkları görülmüştür. Yapılan karşılaştırmalarda ise öğrenim görülen program ve bilgisayar sahibi olma değişkenleri açısından bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algılarında anlamlı farka rastlanırken, cinsiyet ve internet kullanım sıklığı değişkenleri açısından anlamlı farklılaşmaya rastlanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu, öğretmen yeterlilikleri, BİT yeterlilik algısı, öğretmen adayı.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF