image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Cilt: 2015/7
Sayı: 1
Makale Başlık: TABERÎ'NİN CAMİU'L-BEYAN ADLI ESERİNDE FIKHİ KONULAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Özet Taberî, (ö.310/922) bir müfessir ve tarihçi olduğu gibi, aynı zamanda bir fakihtir. Taberî’nin tefsiri ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiri olmasına rağmen, fıkhî konuları da içerir. Onun tefsiri fıkhî tefsir ekolüne girmese de, ayetlerden yola çıkarak fıkhî hükümler ortaya koyan bir tefsirdir. O, tefsirinde zaman zaman ele aldığı fıkhî konular hakkındaki görüşleri nakleder, daha sonra kendi tercihini ortaya koyar. Bazen de ele aldığı fıkhî görüşleri eleştirip kendi düşüncelerini ifade eder. Bu makalede Taberî'nin fıkhî konuları ele alma metodu inceleme konusu yapılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF