image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Batı Balkanların Entegrasyonunun Karşılaştırmalı Analizi: Karadağ Ve Sırbistan Örnekleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Yugoslavya’nın dağılması Avrupa Birliği Entegrasyon sürecinde olan Batı Balkan bölgesini dönüşüme uğratmıştır. Çalışmamızda Karadağ ve Sırbistan’ın Avrupa entegrasyon süreci bu dönüşümün tarihsel bütünlüğü ve farklılıkları içerisinde incelenmiştir. Öncelikle AB entegrasyon süreci teorilerle açıklanarak; AB’nin anlamı, hedefleri ve gelecekte alacağı görüntü betimlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Karadağ ve Sırbistan’ın çeşitli reformlar yapmasına rağmen AB yolunda yetersiz kaldığı saptanmıştır. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu da bu bulguyu desteklemektedir. Karadağ ve Sırbistan’ın reformlar konusunda yetersiz ya da başarısız olmasının başlıca nedenleri ise,devlet kurumlarının verimsizliği, yargının idari kapasitesinin yetersizliği, kurumsal ve idari reformlar konusunda üst düzey yetkililerin sorumluluklarının yetersiz kalması ve reform sıkıntılarının, hukukun üstünlüğünü tehdit etmesi olarak saptanmıştır. Ayrıca Karadağ ve Sırbistan’ın AB’ye katılım sürecinde karşılaştıkları başlıca zorluklar da, Karadağ hükümetinin yirmi beş yıldır değişmemesi, Sırbistan’ın Kosova ile ilişkilerini düzeltememesi, Lahey Mahkemesi ile Sırbistan’ın işbirliğine varamaması ve Karadağ ve Sırbistan AB yolunda reformları iyileştirememesi olarak gösterilebilir. Bu çalışmanın amacı ise sıralanan bu nedenleri ve zorlukları analiz edip açıklamaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF