image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Marka Kişiliğinin; Marka İmajı, Genel Memnuniyet ve Sadakat Üzerindeki Etkisi ve Cam Ev Eşya Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.5.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışmada; Marka Kişiliğinin, Marka İmajı Genel Memnuniyet ve Sadakat Üzerindeki Etkisini incelemektir. Konu ile ilgili araştırmayı daha spesifik ve somut bir hale getirebilmek amacıyla Paşabahçe markası üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Makalenin giriş bölümünde; Marka kavramı ve Marka ile ilgili; Marka Kimliği, Marka Değeri, Marka Denkliği ve Marka Kişiliği Marka Kişiliğinin Önemi, Marka Kişiliğinin Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi kavramları açıklanmış, gelişme bölümünde ise; Marka İmajı, Marka İmajı ile Marka Kişiliği Arasındaki İlişki, Marka Memnuniyeti ve Marka Sadakati konuları ele alınmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama yöntemi olarak; yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, faktör analizi, güvenilirlik analizi ve regresyon yöntemi kullanılmıştır. Sonuç kısmında ise; araştırma sonuçlarından çıkarılan yorumlar ışığında söylenebilir ki; Marka kişiliğinin heyecan verici, sağlıklı, samimi, başarılı ve yetenekli olması marka imajının fonksiyonellik ve deneyimsellik boyutuna olumlu etki yaparken; sosyal boyutunu etkilememektedir. Ayrıca Marka Kişiliğinin heyecan verici, sağlıklı, samimi, başarılı ve yetenekli olması, Marka Memnuniyeti ve Marka Sadakatinin oluşmasında da olumlu etki yapmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF