image.jpg

Derginin Adı: Asya Öğretim Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 3
Makale Başlık: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.05.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: ÖZET: Yansıtma, kişinin deneyimlerini sorgulaması olarak ifade edilmiştir. Yansıtıcı aktiviteler ise kişinin eylemlerini analiz etmesinde cesaretlendiri rol oynar. Bu bağlamda, yansıtıcı düşünmenin eğitim alanında önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Kişinin bir eylem anında ne yaptığını sorgulaması ve daha sonra yaptığı üzerinde tekrar düşünerek genel bilgilerini düzenlemesi şeklinde açıklanan yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme sürecinde de önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerini bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada genel tarama modeli kapsamında olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıfta öğrenim gören 108 öğretmen adayından oluşmaktadır. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerini belirlemek için, veriler Kember ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye Başol ve Gencel (2013) tarafından uyarlanan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğine yönelik yapılan analiz sonucunda, ölçeğin Cronbach Alfa (ἁ) değeri 0.75 olarak hesaplanmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme yanıtların ortalaması 2.85’tir (ss.: 1.46). Araştırmanın sonuçları, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin orta seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerine ilişkin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık bulunurken; öğrenim türü ile mezun olunan lise değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, bayan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin erkek ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları doğrultusunda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri konusundaki bilgilerini ve kullanımlarını artırmak için bazı önlemlerin alınması gerektiği vurgulanarak gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF