image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: RELATIONS BETWEEN LEVELS OF N.E.U. A.K.E.F. DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION STUDENS EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH INDIVIDUAL INSTRUMENTS (CLASSICAL GUITAR) COURSE ACHIEVEMENT
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çalışmanın amacı, bireysel çalgısı klasik gitar olan öğrencilerin, duygusal zeka düzeyleri ile bireysel çalgı (klasik gitar) dersindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam eden N.E.Ü. A.K.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.Dalı’nda, bireysel çalgısı klasik gitar olan 21 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim tarafından geliştirilen ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney tarafından 41 madde olarak yeniden düzenlenen Türkçeye uyarlanması Tatar, Tok ve Saltukoğlu tarafından yapılan “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile bireysel çalgı dersi başarı puanları karşılaştırılmış, elde edilen bulgular tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, cinsiyet ve sınıf değişkenleri ile “Duygusal Zeka” ve alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi” , “Duyguların Değerlendirilmesi” ve “Duyguların Kullanımı” düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, “Duygusal Zeka” ve alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi”, “Duyguların Değerlendirilmesi” ve “Duyguların Kullanımı” düzeylerinin “yüksek” olduğu, “Duygusal Zeka”, “İyimserlik/ Ruh Halinin Düzenlenmesi” ve “Duyguların Değerlendirilmesi” alt boyutları düzeylerinin yükseldikçe bireysel çalgı (klasik gitar) başarı puanlarının yükseldiği ve “Duyguların Kullanımı” düzeyleri ile bireysel çalgı (klasik gitar) başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to invastigate the relationship between emotional intelligence levels and achievements of classical guitar studendts in classical guitar lesson. The sample group of the research comprises of 21 classical guitar students of the Department of Music Education in N.E.U. A.K.E.F. In the research, “Schutee Emotional Intelligence Scale”, of which developoed by Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden and Dornheim, as revised 41 -item by Austin, Saklofske, Huang and McKenney, Turkish adaptation and validity and reliability studies were conducted by Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011), has been used. In the research, students’ emotional intelligence levels were compared with individual instrument course scores and the findings were interpreted presented in tables. In the result of this study, there is no statistically significant difference between students emotional Intelligence and sub-dimensions with gender and class variables. Students emotional intelligence and sub-dimensions levels are high. Another result obtained in this study, students classical guitar scores are rising when the students “Emotional Intelligence,” “Optimism / Mental Editing Carpet” and “Evaluation of Emotions” level rises and there is no statistically significant difference between students “Use of Emotions” levels between with classical guitar score.

PDF Formatında İndir

Download PDF