image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: SOYUT MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ İSPATLARIN BALACHEFF’İN TAKSONOMİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EXAMINING PROOFS IN ABSTRACT MATHEMATICS BOOKS IN THE CONTEXT OF BALACHEFF’S TAXONOMY
Makale Eklenme Tarihi: 29.05.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Matematik diğer bilimlerin aksine deney ve gözlemlere dayanmadığı için daha soyut bir yapıya sahiptir. Matematiğin bilimsel bir disiplin olmasını sağlayan en önemli hususlardan biri ise şüphesiz ispatlardır. Bu çalışmanın amacı üniversite seviyesinde soyut matematik dersi kapsamında kullanılan ders kitaplarında yer verilen ispatları Balacheff’in ispat taksonomisi bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda güncel olarak kullanılan 4’ü yerli 1’i yabancı olmak üzere 5 adet soyut matematik ders kitabı analiz edilmek üzere seçilmiştir. Yapılan nitel içerik çözümlemesi sonucunda kitaplarda daha çok entelektüel ispat türünün kullanıldığı, kullanılan ispat türünün konulara göre farklılaştığı, en yoğun ispat yapılan konunun kümeler konusu olduğu ve yayın yılı ilerledikçe öğrencilere bırakılan ispat sayısının arttığı belirlenmiştir. En ilginç sonuç ise bazı kitaplarda teorem ya da önerme olarak verilen ifadelerin bazı kitaplarda örnek olarak gösterilmiş olmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: Mathematic has more abstract structure because it isn’t based on experiments and observations unlike other sciences. One of the most important issues that Mathematic has provided to be a scientific discipline is no doubt proofs. The purpose of this study is to examine the proof given in textbooks which are used in the context of university-level courses in abstract mathematics lesson in the context of Balacheff’s taxonomy. For this purpose, actively used in universities 5 abstract mathematics textbooks including 4 domestic books and 1 foreign book were chosen to be analyzed. Based on the results of qualitative content analysis they were determined that more intellectual kind of proof is used in books, proof type used varies according to the subject, sets is the issue proven most intense and when the publication year progresses, the number of proof left to students increases. The most interesting result is the statements given by the theorem or proposition in some books is shown as examples in some books.

PDF Formatında İndir

Download PDF