image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günümüz eğitim sistemlerinde müdürlerin okul yönetiminde sergilediği liderlik rolleri önemli kabul edilmektedir. Eğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında özellikle okul yöneticisinin öğretim liderliği rolü ve etkili okullar üzerinde durulmaktadır. Son yıllarda değişik biçimlerde ele alınan bu konu günümüzde fazla araştırma yapılan bir alan haline gelmiştir. Etkili okul araştırmaları ile okul yöneticilerinden etkili bir öğretim liderliği beklenmektedir. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, 16 okul müdürü ile yüz yüze görüşme yapılarak araştırma konusuna ilişkin derinlemesine veri toplanması yoluna gidilmiştir. Araştırma bulgularına göre müdürlerin öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri; öğretim programlarının özellikleri ve okul çalışanlarının bilgi düzeyi olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda okul müdürlerinin öğretim liderliğinin bir alanı olan öğretim programlarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF