image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Osmanlı-Rusya Rekabetinde Kuzey Kafkasya: Kimlik Mücadelesine Doğru
Makale Alternatif Dilde Başlık: Северный Кавказ в Османо-Российском соперничестве: на пути к самоидентификации.
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Osmanlı İmparatorluğu ve Kafkasların Müslüman halkları uzun müddet dini, manevi ve inanç konularında birbirileriyle sıkı ilişkiler içinde olmuşlar. Rusya İmparatorluğunun Kafkaslara yönelik yayılmacılık politikalarıyla ilgili olarak birkaç Osmanlı-Rus savaşı yaşanmıştır. Bu dönemde Kusey Kafkasya halkları da yabancı işgale karşı mücadelesini sürdürmüş, Rusya ordularına karşı koyarak bağımsızlık ve kendi kaderini belirleme haklarına dayanarak kurtuluş mücadelelerini sürdürmüşler. XX. yüzyılın başlarında Kafkaslarda milli şuurun kalkınması, Müslüman ve Türk kimliğinin yükselişi gözlemlenmiş, Kafkaslarda yeniden oluşum ve reformla ilgili düşüncelerin şekillendiğini görebiliriz. Bu gelişmeler milli devlet ve bağımsızlık projelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
Alternatif Dilde Özet: Османская империя и мусульманские народы Северного Кавказа долгое время были тесно связаны духовными, нравственными и религиозными связями. В связи с экспансией Российской империи на Северный Кавказ – в сферу влияния и господства Османской империи - было развязано несколько русско-турецких войн, а сами народы Северного Кавказа подняли народно-освободительную борьбу против иноземного владычества в регионе и пытались отстоять свою независимость и право на самостоятельное существование, оказав сопротивление российским войскам. В начале ХХ века с подъемом национального самосознания наблюдаются рост и развитие мусульманской и тюркской идентичности, появляются идеи необходимости преобразований и реформации мусульманского Кавказа, - все это сыграло огромную роль в формировании проектов национальной государственности и независимости.

PDF Formatında İndir

Download PDF